Tài liệu học WCF C#

Tài liệu học WCF C#

Các cơ chế sẽ gồm có cả những yêu cầu về bảo mật và các ĐK khác cần phải có khi tham gia với cùng một phục vụ. Microsoft Visual Studio 2008. Mỗi kênh là một thành phần xử lý bản tin theo một cách nào đấy.

ket-qua-thuc-thi Tài liệu học WCF C#

Giao dịch thường thấy trong số thao tác làm việc với cơ sở dữ liệu. Danh sách các tính năng ở đây không phải là list hoàn toàn, mà chỉ mong muốn là list các tính năng “đỉnh” nhất. Host and activation (Chứa và kích hoạt).

Nhìn một cách tổng thể thì một phục vụ thực chất là một sự kiện. kiểu trả về. Có hai kênh tiếp thị khác nhau là kênh vận chuyển (transport channel) và kênh điều khiển (control channel).

Mục này chỉ nhằm nhằm luận bàn một trong những tính năng của WCF. Dịch vụ này thường được mệnh danh phục vụ tự chứa. Lớp này khác với lớp thực thi phục vụ chủ yếu bởi sự không giống nhau trong những việc xử lý nội dung bản tin.

Windows Communication Foundation (WCF) là gì?. Instance behavior: Hành xử thực thể quy tắc xem có bao nhiêu thực thể của phục vụ đó được chạy. Transaction behavior: Hành xử thanh toán có thể chấp nhận được việc rollback các thanh toán nếu xảy ra lỗi.